Tagesinfo von Freitag, 13. September 2002

Tagesinfo von Freitag, 13. September 2002