حکم اخراج مهاجر افغانستانی که در فرایبورگ روی پای خود ایستاده بود

حکم اخراج مهاجر افغانستانی که در فرایبورگ روی پای خود ایستاده بود

 

نصرالله پوپلزی بیشتر از یک سال است که در آلمان زندگی می کند. او که ابتدا به اسپانیا مهاجرت کرده با پیدا کردن یک شغل به آلمان نقل مکان می کند. سپس او با ایجاد یک نانوایی روی پای خود می ایستد و از همان ابتدا تمام اسناد مربوط را به دست می آورد.
اما حالا با دریافت نامه ای از اداره امور خارجیان باخبر شده که باید آلمان را ترک کند. هیچ ارگانی درخواست اعتراض او به اخراجش را قبول نمی کند. حتا وکیلان مهاجرت و موسسه های حامی مهاجران هم مورد او را یک مورد پیچیده توصیف کرده اند و از قبول پرونده او اباء می ورزند.
هفته گذشته او مهمان رادیو بود و علی موسوی مصاحبه ای انجام داده است که باهم می شنویم.